ตะกร้า 0

ร่วมงานกับเรา

ในฐานะองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เราทราบดีว่าความสำเร็จของเราในอนาคตขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรที่ร่วมงานกับเรา ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมรับความท้าทายกำลังรอคุณอยู่

1. Customer Service Manager

หน้าที่และความมรับผิดชอบ 

 1. ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันในแผนกบริการลูกค้า
 2. ดูแลให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 3. คิดหาแนวทางกระบวนการนโยบายและมาตรฐานการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
 4. การพัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและประสานงานกับทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
 5. มีทักษะการบริการที่ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าให้อยู่ด้วยกันแบบยั่งยืน
 6. สามารถให้ข้อมูลที่ถูกและแม่นยำแก่ลูกค้าได้
 7. ประเมินสถิติการบริการและจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบ
 8. จ้างและฝึกอบรมตัวแทนบริการลูกค้าใหม่
 9. จัดการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติของฝ่ายบริการลูกค้า
 10. รับทราบข้อมูลเทคนิคและวิธีการล่าสุดของอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งงานบริการลูกค้า
 3. ความชำนาญในMicrosoftOffice และ ซอฟต์แวร์บริการลูกค้า
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 5. เข้าใจวิธีปฏิบัติและเทคนิคการจัดการเป็นอย่างดี
 6. มีทักษะความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม

 

2. Business Analysis

หน้าที่และความมรับผิดชอบ 

 1. รวบรวมธุรกิจและระบบความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถจะรวบรวมความต้องการทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 2. วิเคราะห์แนวทางของธุรกิจตามความต้องการของผู้ใช้
 3. เตรียมข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานให้กับนักพัฒนา
 4. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมนักพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 5. จัดเตรียมเอกสาร (เอกสารความต้องการ เอกสารการออกแบบระบบ คู่มือผู้ใช้)
 6. ทำการทดสอบการทำงาน
 7. จัดลำดับความสำคัญและวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี และอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ด้านการพบปะ พูดคุยและรับข้อมูลที่สำคัญตามความต้องการของกับลูกค้า
 4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาข้อกำหนดของธุรกิจ
 5. มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีรวมถึงความสามารถในการตีความความต้องการทางธุรกิจกับโซลูชันซอฟต์แวร์
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและมีความสามารถในการสื่อสาร
 7. อย่างมืออาชีพกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

3. Project Manager

หน้าที่และความมรับผิดชอบ 

 1. ร่วมมือกับหัวหน้าแผนกอื่นๆ เพื่อกำหนด จัดลำดับความสาคัญ และพัฒนาโครงการ
 2. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้
 3. มีความรู้ด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ธุรกิจที่ดีมาก
 4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบนคลาวด์อย่างดีเยี่ยม
 5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการที่รวดเร็ว
 6. ออกแบบกิจกรรมระบบของซอฟต์แวร์
 7. มีทักษะการพบปะลูกค้าและการสื่อสารที่ดี
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีใส่ใจรายละเอียดในข้อมูลที่ได้รับ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. มีทักษะการสื่อสารที่ดีมากในการอภิปราย การนาเสนอข้อมูลต่างๆของโครงการ
 2. สามารถ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถทำงานหลายๆโครงการ ไปได้พร้อมๆกัน
 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการอย่างน้อย 2-5 ปี
 5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรม MSOffice(Word,Excel,PowerPoint,Visio)ได้อย่างดีเยี่ยม

ความชํานาญพิเศษ

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบนคลาวด์อย่างดีเยี่ยม
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจและระบบได้
 3. สามารถใช้โปรแกรมMSOffice(Word,Excel,PowerPoint,Visio)ได้อย่างดีเยี่ยม

 

4.Content Creator

คุณสมบัติและหน้าที่

 1. สร้างสรรค์คำพูด Tag-line, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ ตลาดผ่านช่องทางอื่น Online และ Offline
 2. มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ Campaign การตลาดทั้ง Offline / Online
 3. มีความรู้ด้าน SEO ในการเขียนบทความบนเว็บไซต์
 4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้หากสามารถตัดต่อวิดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. Digital Marketing

คุณสมบัติและหน้าที่

 1. ร่วมวางแผนการตลาดของ Digital Marketing (Social media, Display ads, SEO, Email marketing, Content Marketing) ร่วมกับทีม Content Marketing และ Product Marketing
 2. สร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์เพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาดต่างๆ (เช่น Leads, Downloads, Subscriptions)
 3. วัดผลของแคมเปญและงานของ Digital Marketing ในช่องทางต่าง ๆ ด้วย web analytics tools เพื่อประเมินและนําเสนอ การพัฒนาให้แคมเปญโฆษณามี performance ที่ดีขึ้น
 4. ร่วมวางแผนการออกแบบและการตรวจสอบ SEO ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อัปเดตการตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีเสมอ
 5. Technology skills (digital marketing ads platforms, website, mobile applications, Microsoft offices)

 

6. Magento Developer

หน้าที่และความมรับผิดชอบ 

 1. ทํางานร่วมกับฝ่ายการตลาดและทีมออกแบบเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการและแคมเปญการตลาดของ บริษัทฯ
 2. ออกแบบและสร้างและกําหนดค่าเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม Magento E-Commerce
 3. กําหนดเป้าหมายและพัฒนําด้านประสิทธิภาพ
 4. ปฏิบัติตามความรับผิดชอบข้างต้นตามขั้นตอนของแผนกโดยละเอียด

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสํารสนเทศ หรือสาขาที่ เก่ียวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้าน JavaScript
 3. มีประสบการณ์ขั้นสูงกับ API
 4. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
 5. มีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้ได้ไวและมีความรอบคอบ
 6. มีความเข้าใจ PHP และ Magento เป็นอย่างดี
 7. มีความมั่นใจ มีใจบริการ มีทักษะการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา

ความชํานาญพิเศษ 

 1. การพัฒนา E-Commerce Stores based on Magento.
 2. การพัฒนาเว็บไซต์ (WordPress/Bedrock)

 

7. Merchandiser

หน้าที่และความมรับผิดชอบ 

 1. เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งและแนวโน้มระดับโลกและระดับท้องถิ่น
 2. วิจัยผู้ขายชาวจีนที่มีศักยภาพและผู้ขายรายอื่นๆ
 3. เปรียบเทียบและประเมินข้อเสนอจากซัพพลายเออร์เพื่อจัดหาสินค้าในราคาที่ดีที่สุด
 4. ประสานงานระหว่างพันธมิตรชาวจีนหรือประเทศอื่น ๆ และทีมงานด้านเทคนิคเพื่อการบูรณะและพัฒนา
 5. แอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างโซลูชั่นที่สมบูรณ์
 6. สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างพันธมิตรและเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน
 7. ออกแบบแคมเปญและวางแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
 8. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยซัพพอร์ตฝ่ายขายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าใหม่และคู่ค้าปัจจุบัน
 9. วิเคราะห์ประเมินผลและรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมนษุย์ศาสตร์ศิลปศาสตร์ไอทีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี/ไอที
 3. มีใจรักงานบริการใส่ใจในรายละเอียด
 4. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
 5. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมและเต็มใจที่จะทํางานล่วงเวลาหากจําเป็น
 6. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ