ตะกร้า 0

เว็บไซต์ https://www.touchgoodhealth.com เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด เราให้คำมั่นว่า จะเคารพ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับ ใช้กับทางบริษัททั้งหมด สำหรับวัตถุประสงค์ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัว ของท่านตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน โดยขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะตามที่เราเก็บรวบรวมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านแสดง และส่งมอบให้กับเรา และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของ Third-Party โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจาก

 • บริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกับท่าน เช่น กรณีการสั่งซื้อสินค้า และจัดส่งตามที่อยู่ที่แสดงไว้
 • เพื่อใช้ในการบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และตามวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน (ใบเสร็จ)
 • บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มิได้ละเมิดสิทธิของท่านแต่อย่างใด และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย
 1. ข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวม และบันทึกไว้

  เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามประเภท และหมวดหมู่ตามที่ท่านได้เลือกแสดงผลข้อมูลให้กับนโยบายรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลของเรา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ (บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์),หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address) และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics, Google AdWords และ Facebook Pixel เป็นต้น โดยเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ต่อเมื่อท่านสมัครใจ หรือตามที่ระบุภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้เราให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้ แพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายใด ๆ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจให้ ไว้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 2. การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านบุคคลภายนอกอาจถูกนำไปใช้หรือประมวลผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน, เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการบริการบน แพลตฟอร์มของเรา, เพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต, เพื่อตอบซึ่งข้อซักถาม ผลตอบรับข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของท่านไม่ว่าโดยตรง หรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการ ลูกค้า (Call Center) เป็นต้น

  โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดไม่ว่าเวลาใด โดยการใช้วิธีการยกเลิกการรับข่าวสารภายใน

  โฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ และในพฤติการณ์พิเศษเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในสถานการณ์ ที่มีมูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผย ข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

 3. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  3.1 ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านในการ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อตามที่ท่านต้องการ

  3.2 โปรดทราบว่าหากท่านถอนความยินยอมของท่านดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนิน การให้บริการหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่เรามีกับท่านได้ต่อไป

 4. การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

  4.1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์ม ต่อไป และให้เราสามารถให้บริการได้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  4.2 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่าน

 5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  5.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยเราภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตาม คำขอของท่าน เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน

  5.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควร สำหรับการกู้บันทึกข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน กรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

  5.3 เราจะตอบคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากเราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่ท่านมีคำขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูล ส่วนบุคคลใดๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ เราจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าเรามิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

 6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลง หรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสมทั้งที่เป็นรูปธรรม และในทางเทคนิค เช่น

  • จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
  • รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  6.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที

  6.3 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเทอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความ ปลอดภัยในข้อมูลของท่าน และจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

  6.4 รหัสผ่านของท่านคือกุญแจในการเข้าถึงบัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษรและอักษรพิเศษ และจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัดของท่านกับบุคคลใด หากท่านแบ่งปันรหัสของท่านกับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้ทำไปในนามของบัญชีของท่านและผลที่ตามมา หากท่านเสียการควบคุม รหัสผ่านของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ส่งให้แก่ บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งท่านอาจตกอยู่ภายใต้ความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำไปในนาม ของท่าน ดังนั้นหากมีการเข้าถึงรหัสของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ารหัสของท่านถูก เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสของท่านโดยทันที ท่านจะต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของท่าน และปิดบราวเซอร์หากท่านใช้งานในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ร่วมกับผู้อื่น

 7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  7.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

  7.2 เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออกโดยทันที ที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้ว อีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

 8. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ Third-party ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook
  • ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Google Analytic
  • ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Google Adword
  • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ (Product Distributors)
 9. สิทธิของบริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  9.1 ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานควบคุมกฎเกณฑ์ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานใดหรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำหรือการจัดการไม่ว่าสมัครใจ หรือจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวน และ/หรือการร้องขอโดยหน่วยงานดังกล่าว โดยสิทธิ ดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และ/หรือสละสิทธิ ของท่านในการดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ ดังกล่าว

 10. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

  10.1 แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่น เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับเราทางธุรกิจ พ่อค้า หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่าย อื่นดังกล่าว ขอแนะนำท่านให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

 11. การเปลี่ยนนโยบายของเรา

  นโยบายนี้ใช้แทนนโยบายที่ใช้ก่อนทำการปรับแก้เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบาย เมื่อใดก็ได้

 12. คำถาม ผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง

  12.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ้างถึง รายการคำถามที่พบบ่อยในการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

  12.2 หากคำถามของท่านไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือหากท่านมีผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราที่ 02-012-4545 หรือ [email protected]